Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adamet Witold Gajdek Adam Pęczar Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie 35-021 ul. Chmaja 4 nip: 5170111043 dane kontaktowe: e-mail: centrala@zlomy.eu, tel. 690 939 051
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług, a podstawą prawną działań Administratora Danych Osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b. i c. Rozporządzenia.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawa do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.